BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ _________Số: 2028/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012 “Xử lý vi phạm pháp luật về Phí bảo vệ môi trường”… (0 comment)