BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ _________Số: 2028/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012 “Xử lý vi phạm pháp luật về Phí bảo vệ môi trường”… (0 comment)

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt… (0 comment)